Birch forest on a sunny autumn day

Royalty Free Licens - Royalty Free License

Kommersiell licens

Vad du kan göra: Fotografen eller videografen ("Innehållsleverantör") ger dig en evig, icke-exklusiv, icke-överförbar, global licens för att använda medföljande bilder eller videor ("Media") för tillåtna kommersiella ändamål, definierade som:

reklam, marknadsföring, broschyrer, förpackning som en del av en kommersiell webbplats för reklamändamål (max 800x600 pixlar) utskrifter, affischer, flygblad, rivark för reklamändamål (inte för återförsäljning) utskrifter, affischer eller annan kommersiell visning av media tidskrifter, böcker, tidningar, andra tryckta publikationer video, sändning, teater

Vad du inte får göra: Köparen får inte sälja om, omlicensiera, distribuera om utan uttryckligt skriftligt tillstånd från innehållsleverantören. Användning som ett derivatverk och återförsäljning eller omfördelning av sådant härledd arbete är förbjudet. Media får inte användas på ett pornografiskt, obscent, olagligt, omoraliskt, ärekränkande eller förtalande sätt. Media får inte införlivas i varumärken, logotyper eller servicemärken. Media får inte göras tillgänglig för nedladdning.

Innehållsleverantören behåller alla rättigheter, licenser, copyright, titel och äganderätt till Media.

Det finns ingen garanti, uttryckt eller underförstått, vid köp av denna digitala bild eller videofil. Varken innehållsleverantören eller SmugMug ansvarar för eventuella anspråk, eller  följdskador eller andra skador som uppstår till följd av denna licens eller av köparens användning av media.


Commercial License

What you can do: Photographer or videographer ("Content Provider") grants you a perpetual, non-exclusive, non-transferable, worldwide license to use the accompanying image(s) or video(s) (collectively, "Media,") for permitted commercial purposes, defined as:

advertising, promotion, brochures, packaging as part of a commercial website for promotional purposes (maximum 800x600 pixels) use prints, posters, flyers, tearsheets for promotional purposes (not for resale) prints, posters, or other commercial display of Media magazines, books, newspapers, other printed publications video, broadcast, theatrical

What you may not do: Buyer may not resell, relicense, redistribute without express written permission from Content Provider. Use as a derivative work, and reselling or redistributing such derivative work is prohibited. Media may not be used in a pornographic, obscene, illegal, immoral, libelous or defamatory manner. Media may not be incorporated into trademarks, logos, or service marks. Media may not be made available for download.

Content Provider retains all rights, license, copyright, title and ownership of the Media.

There is no warranty, express or implied, with the purchase of this digital image or video file. Neither Content Provider nor SmugMug will be liable for any claims, or incidental, consequential or other damages arising out of this license or buyer\'s use of the Media.

Snow covered field on a sunny winter day

Personlig licens

Fotografen eller videografen ("Innehållsleverantör") ger köparen en icke-exklusiv licens för permanent användning för personlig användning för att ladda ner och kopiera medföljande bilder eller videor ("Media") med följande begränsningar:

Licensen är endast avsedd för personligt bruk. Med personlig användning menas icke-kommersiell användning av media för visning på personliga webbplatser och datorer, eller för att göra bildutskrifter eller videokopior för personligt bruk.

Media får inte användas på något sätt där du tar ut pengar, tar ut avgifter eller får någon form av ersättning. Media får inte användas i reklam. Media får inte säljas på nytt, licensieras eller underlicensieras. '

Copyright och äganderätt, och alla rättigheter nu och i framtiden, till och för media förblir exklusivt hos innehållsleverantören. Det finns inga garantier, uttryckliga eller underförstådda. Media tillhandahålls "som de är."

Varken innehållsleverantören eller SmugMug är ansvarig för några tredje parts anspråk eller tillfälliga, följdskador eller andra skador som uppstår till följd av denna licens eller köparens användning av media.


Personal License

Photographer or videographer ("Content Provider") grants buyer a non-exclusive perpetual personal-use license to download and copy the accompanying image(s) or video(s) (collectively, "Media,") subject to the following restrictions:

This license is for personal use only. Personal use means non-commercial use of the Media for display on personal websites and computers, or making image prints or video copies for personal use.

The Media may not be used in any way whatsoever in which you charge money, collect fees, or receive any form of remuneration. The Media may not be used in advertising. The Media may not be resold, relicensed, or sub-licensed.

Title and ownership, and all rights now and in the future, of and for the Media remain exclusively with the Content Provider.

There are no warranties, express or implied. The Media are provided 'as is.'

Neither Content Provider nor SmugMug will be liable for any third party claims or incidental, consequential or other damages arising out of this license or buyer's use of the Media.Powered by SmugMug Owner Log In